Porady Eksperta Programu Wsparcia Poszkodowanych

Ogólny termin przedawnienia dla roszczeń o naprawienie szkody czynem niedozwolonym wynosi 3 lata. Termin ten wynika wprost z artykułu 442(1) § 1 kodeksu cywilnego. Istotnym jest, iż bieg terminu zacznie biec z chwilą, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

Z powyższego wynika, iż jeżeli wina sprawcy wypadku została ustalona przez organy ścigania dopiero po pewnym czasie od dnia zdarzenia, to termin przedawnienia rozpoczyna swój bieg od dnia, kiedy poszkodowany dowiedział się kto był sprawcą np. wypadku komunikacyjnego.

Podobnie, gdy decyzja Towarzystwa Ubezpieczeniowego przyznająca poszkodowanemu zadośćuczynienie za krzywdę i cierpienie w związku z doznaną szkodą osobową, nie uwzględnia wszystkich następstw zdrowotnych przedmiotowego wypadku, które ujawniły się w czasie późniejszym. Z sytuacją taką możemy mieć do czynienia, jeżeli u poszkodowanego dopiero po pewnym czasie od dnia zdarzenia zdiagnozowano urazy ciała pozostające w bezpośrednim związku z wypadkiem.

Od powyższej zasady istnieją dwa wyjątki, dla których ustawodawca przewidział dłuższy niż 3 letni termin przedawnienia roszczeń:

1. Przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletności.

2. Jeżeli sprawca wypadku został skazany prawomocnym wyrokiem karnym za przestępstwo przeciwko zdrowiu i życia, termin przedawnienia wynosi 20 lat od dnia popełnienia przestępstwa, bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia. Warunkiem koniecznym jest jednak udowodnienie, iż sprawca wypadku został skazany wyrokiem karnym za przestępstwo. Najczęstszym rodzajem przestępstwa, za które skazywany jest sprawca wypadku komunikacyjnego jest przestępstwo z art. 177 § 1 i 2 kodeksu karnego.

Jeżeli byłeś ofiarą wypadku komunikacyjnego i nie otrzymałeś do dziś żadnego odszkodowania lub wypłacone zadośćuczynienie nie uwzględnia wszystkich następstw zdrowotnych przedmiotowego wypadku – zgłoś się do kancelarii odszkodowawczej Programu Wsparcia Poszkodowanych, abyśmy nieodpłatnie wycenili Twoje odszkodowanie oraz wywalczyli dla Państwa jak najwyższe odszkodowanie.

Utrata możliwości korzystania z rzeczy wskutek jej zniszczenia stanowi szkodę majątkową. W piśmiennictwie podkreśla się, że normalnym następstwem w rozumieniu art. 361 § 1 k.c.  jest niemożność korzystania z samochodu przez poszkodowanego w sytuacji jego uszkodzenia. Jeżeli więc poszkodowany poniósł w związku z tym koszty na wynajem pojazdu zastępczego, to mieszczą się one w granicach skutków szkodowych podlegających wyrównaniu. Postulat pełnego odszkodowania przemawia za przyjęciem stanowiska o potrzebie zwrotu przez Ubezpieczyciela tzw. wydatków koniecznych, potrzebnych na czasowe używanie pojazdu zastępczego w związku z niemożliwością korzystania z niego wskutek zniszczenia (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 września 2004 r. w sprawie IV CK 672/03). Zwrot kosztów najmu samochodu zastępczego z OC sprawcy należy się zatem za okres odpowiadający okresowi pomiędzy dniem wyrządzenia szkody, a dniem naprawienia pojazdu, biorąc pod uwagę wszelkie technologiczne uwarunkowania związane z przywróceniem pojazdu do stanu poprzedniego oraz z przeprowadzeniem postępowania likwidacyjnego przez ubezpieczyciela (zob. wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 9 listopada 2009 roku, sygn. akt XII Ga 374/09, niepublikowany). Przez okres konieczny do naprawy należy rozumieć czas przypadający na:

 • zgłoszenie ubezpieczycielowi szkody,
 • czynności likwidacyjne samodzielnie prowadzone przez ubezpieczyciela (np. czas najmu bezpośrednio poprzedzający zgłoszenie szkody, czas od zgłoszenia szkody do chwili wypłaty odszkodowania),
 • czynności mieszczące się w ramach współdziałania stron w zakresie ustalenia zakresu szkody i kosztów naprawy (np. czas oczekiwania na określenia przez zakład ubezpieczeń zakresu szkody i wysokości kosztów naprawy),
 • czas rzeczywistej naprawy uszkodzonego pojazdu, który uwzględnia oczekiwanie na zamówione części zamienne i możliwości organizacyjne zakładu naprawczego (np. oczekiwanie uszkodzonego samochodu w kolejce na naprawę z uwagi na konieczność realizacji innych, uprzednio zawartych zobowiązań, dni wolne od pracy w funkcjonowaniu zakładu naprawczego, etc.),
 • inne obiektywne czynniki wpływające na proces naprawy i niemożność odtworzenia możliwości korzystania z rzeczy poprzez naprawę uszkodzonego pojazdu mechanicznego (np. czas konieczny do przekazania pojazdu mechanicznego do naprawy i jego odbiór, czas konieczny do przeprowadzenia dodatkowych badań technicznych, etc.)

W dotychczasowym orzecznictwie Sądu Najwyższego brak jest wypowiedzi pozwalającej na uznanie, że wydatki na najem pojazdu zastępczego są celowe i ekonomicznie uzasadnione tylko wówczas, gdy dotyczą czasu technologicznej naprawy. Technologiczny czas naprawy, ustalony na podstawie programów kosztorysowych, który tylko modelowo uwzględnia sumę operacji naprawczych niezbędnych do przywrócenia pojazdu do stanu poprzedniego jest pojęciem o wiele węższym od czasu rzeczywistego naprawy (czasu niezbędnego do naprawy), gdyż nie uwzględnia wielu faktycznych czynników, które mogą wystąpić podczas naprawy i w normalnym jej toku (np. oczekiwania na części zamienne, przerwy w naprawie, które wynikając z obiektywnych przyczyn, m.in. z przyczyn technologicznych, czy z możliwości organizacyjnych zakładu naprawczego, w tym dni wolnych od pracy, stopnia obłożenia zamówieniami, etc.). Oparcie metodyki ustalania wysokości należnego odszkodowania za wydatki na najem pojazdu zastępczego wyłącznie o tzw. technologiczny czas naprawy, oznacza pominięcie znacznego okresu czasu, w którym poszkodowany obiektywnie nie może odtworzyć możliwości korzystania z własnej rzeczy poprzez jej naprawę, a w konsekwencji częściowe przeniesienie ciężaru naprawienia szkody na poszkodowanego.

Najważniejsza w jest chęć pomocy wszystkim osobom Poszkodowanym. Doskonale zdajemy sobie sprawę w jaki sposób na naszym rynku działają firmy ubezpieczeniowe, liczą że poprzez nieznajomość prawa, dużą ilość formalności oraz biurokrację, osoba poszkodowana nie będzie domagała się należnego odszkodowania, które bezapelacyjnie mu przysługuje. Niestety ale tak wygląda rzeczywistość i aby mieć większe szanse na zakończenie sprawy sukcesem powinieneś skorzystać z naszej pomocy. W ramach współpracy zapewnamy Tobie m.in.:

 • Indywidualne podejście do Twojego problemu, stawiamy na jakość spraw, a nie na ich ilość. Proponujemy podpisanie umowy tylko w sytuacjach gdy widzimy że jest to niezbędne. W pozostałych sprawach, udzielamy przydatnych wskazówek.
 • Etyka pracy jest dla nas bardzo ważna w związku z tym nasza umowa z klientem jest czytelna oraz zrozumiała. Została stworzona w taki sposób żeby klient czuł 100% bezpieczeństwa podczas całego okresu naszej współpracy
 • Najważniejsze jest dla nas Twoje zdrowie oraz Twój spokój w związku z tym jeżeli będziesz wymagał rehabilitacji lub długiego leczenia zapewnimy konsultacje medyczne u najlepszych specjalistów. Nie będziesz musiał miesiącami czekać na wykonanie badania lub na wizytę lekarską
 • Bezpłatną analizę Twojej sprawy
 • Każdym problemem będzie zajmował się specjalista, nasze usługi świadczone są według najwyższych standardów
 • Wszystkim naszym klientom zapewniamy ochronę danych osobowych
 • Gwarantujemy przekazanie odszkodowania w ciągu 3 dni od wypłaty

Program Wsparcia Poszkodowanych pomaga osobom poszkodowanym w wypadkach uzyskać należne świadczenie. Najważniejsze jest dla nas dobro klienta w związku z tym nie pobieramy żadnych zaliczek na prowadzenie sprawy. Bezpłatnie również przeanalizujemy wszystkie dokumenty, które będą niezbędne do wygrania Twojej sprawy. W każdej chwili możesz skontaktować się z nami poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej lub zadzwonić na infolinię. Pamiętaj – Twój sukces jest również naszym sukcesem!

Jeżeli na skutek wypadku spowodowanego przez innego sprawcę odniosłeś jakiekolwiek obrażenia na ciele lub stan Twojego zdrowia pogorszył się to powinieneś ubiegać się o odszkodowanie:

 • Zadośćuczynienie które jest adekwatne do doznanej krzywdy
 • Zwrot utraconego dochodu który mogłeś otrzymać za wykonywanie swojej pracy
 • Zwrot wszystkich kosztów dotyczących leczenia, opieki zdrowotnej i rehabilitacji
 • Renta z tytułu utraty zdolności do pracy zarobkowej
 • Zwrot kosztów za wszystkie przedmioty które podczas wypadku uległy zniszczeniu

W sytuacji gdy szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem dwudziestu lat od dnia popełnienia przestępstwa. Sam fakt, że odszkodowanie zostało wypłacone, nie oznacza, że kwota ta wyczerpuje w całości rekompensatę doznanego uszczerbku. Należy pamiętać, że naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe koszty leczenia, a także zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.

Nie jest. W każdej sprawie odszkodowawczej poszkodowany może złożyć pozew do sądu.

Kwota jaką będziemy starali się uzyskać od Towarzystwa Ubezpieczeniowego jest uzależniona jak trwałe są następstwa poniesione w wypadku. Jednym z czynników wpływających na wysokość roszczenia jest stopień uszczerbku na zdrowiu którego wysokość wyrażana jest procentowo. Naszym zadaniem jest sprawdzenie czy omawiany czynnik nie jest zaniżony, czy sprawa została przeprowadzona prawidłowo, czy lekarze orzekający posiadali odpowiednie uprawnienia do przeprowadzenia tej czynności.

Proszę pamiętać o tym, że nie trzeba czekać aż leczenie zostanie zakończone, aby otrzymać odszkodowanie.

Zapraszamy do naszej kancelarii, chętnie udzielimy wszelkich potrzebnych informacji oraz rozpoczniemy działania w celu uzyskania jak największego odszkodowania.

Tak, jeżeli inny podmiot ponosi odpowiedzialność za szkodę. Przy dochdzeniu roszczeń nalezy wskazać imię i nazwisko oraz ardes zamieszkania sprawcy szkody.

Oczywiście, że tak. Roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem trzech lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. Należy pamiętać, że naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe koszty leczenia, a także zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.

Tak. Pracownik otrzyma zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego.

Płatnik musi dokonać zgłoszenia do ZUS w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia. Dla pracownika datą powstania obowiązku ubezpieczenia jest data zawarcia umowy o pracę. Stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli tego terminu nie określono€“ w dniu zawarcia umowy.Zasiłek ten przysługuje pracownikowi od pierwszego dnia trwaniia ubezpieczenia wypadkowego bez okresu wyczekiwania.

Uzyskaj Super Odszkodowanie już dziś!