Błąd medyczny

Błąd medyczny

Błąd medyczny – zwany też błędem lekarskim – to powodujące szkodę działanie lub zaniechanie personelu medycznego. Za szkodę odpowiadają m.in.: lekarz, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, lekarz dentysta. Do błędów w sztuce medycznej dochodzi w placówkach zdrowia, szpitalach czy prywatnych gabinetach. Jednak nie ma znaczenia, w którym miejscu lekarz popełni błąd.

Odszkodowania może dochodzić pacjent, który: został poszkodowany w trakcie hospitalizacji lub zabiegu operacyjnego, nie został przyjęty do szpitala, wskutek czego poniósł szkodę, został niewłaściwie zdiagnozowany lub leczony, a także rodzina pacjenta zmarłego wskutek popełnionego błędu medycznego. Do błędów lekarskich zalicza się m.in. brak sterylizowania narzędzi do zabiegu, zoperowanie przez pomyłkę niewłaściwego narządu albo odmowa udzielenia pomocy pacjentowi, który jej potrzebuje.

Sprawy o odszkodowanie za błąd lekarski to jedne z najbardziej skomplikowanych zagadnień prawnych. Ich prowadzenie wymaga specjalistycznej wiedzy – prawniczej i medycznej – oraz doświadczenia. Program Wsparcia Poszkodowanych umożliwia polubowne zakończenie sprawy, jednak w sytuacji gdy ugoda z różnych powodów jest niemożliwa, wstępujemy na drogę postępowania sądowego. Współpraca z naszymi prawnikami nie wiąże się z żadnymi ukrytymi kosztami. Nasze wynagrodzenie stanowi wyłącznie prowizja od wypłaconej Państwu kwoty odszkodowania – jej wysokość ustalamy wspólnie po analizie sprawy. Prawnicy naszej firmy pomogą Państwu podjąć decyzję o jakiego rodzaju świadczenie chcecie sie Państwo ubiegać, bowiem na roszczenie zwane potocznie mianem “odszkodowania” w rzeczywistości składają się trzy rodzaje świadczeń:

odszkodowanie

Odszkodowanie obejmuje rzeczywiste straty finansowe, jakie poniósł pacjent w związku z błędem medycznym. Żądamy zwrotu kosztów:

 • zakupu leków,
 • dalszego leczenia i rehabilitacji
 • dojazdu do szpitala,
 • dodatkowych badań i wizyt lekarskich,
 • stosowania specjalnej diety,
 • przystosowania mieszkania lub domu do powstałej niepełnosprawności,
 • przygotowania do innego zawodu.

zadośćuczynienie

Zadośćuczynienie jest rekompensatą poniesionych przez pacjenta szkód niemajątkowych (moralnych/emocjonalnych). Poszkodowanemu pacjentowi należy się wynagrodzenie za:

 • ból,
 • stres,
 • strach,
 • przykrości
 • depresja
 • będące skutkiem wadliwego leczenia

renta

W związku z konsekwencjami popełnionego przez lekarza błędu możemy dochodzić renty z tytułu:

 • pokrycia różnicy w zarobkach – w sytuacji gdy szkoda wpłynęła na obniżenie wysokości zarobków pacjenta
 • pokrycia kosztów zwiększonych potrzeb – w przypadku konieczności stałej opieki czy podawania stałych lekarstw

Podstawę określenia wysokości renty stanowią przeciętne zarobki jakie poszkodowany pobierałby w przyszłości, gdyby nie doznał ograniczenia zdolności do zarobkowania.

 Jeżeli podejrzewają Państwo popełnienie błędu medycznego,

należy niezwłocznie przystąpić do gromadzenia pełnej dokumentacji prowadzonego leczenia. Dotyczy to zwłaszcza pobytu w szpitalu, hospitalizacji – trzeba wiedzieć, że karta informacyjna (wypis) nie jest pełną dokumentacją – szpital obowiązany jest bowiem prowadzić szczegółową dokumentację pacjentów, w szczególności gromadzić wyniki wszystkich badań oraz raporty z zastosowanych procedur medycznych, w tym przeprowadzonych zabiegów.

     W powyższym kontekście pamiętajmy, że wgląd w dokumentację medyczną, jak również uzyskanie poświadczonej za zgodność z oryginałem jej pełnej kopii jest naszym prawem, wynikającym z art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Placówka służby zdrowia ma zatem obowiązek wydania nam pełnej dokumentacji.

Jeżeli mamy poważne wątpliwości co do rzetelności lub uczciwości personelu medycznego, a błąd medyczny spowodował poważne skutki na naszym zdrowiu, nie wahajmy się zawiadomić prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na naszą szkodę. W postępowaniu karnym możemy skorzystać ze statusy oskarżyciela posiłkowego. Postępowanie karne nawet jeżeli nie doprowadzi do skazania sprawcy, pozwoli na zabezpieczenie dokumentacji medycznej oraz uzyskanie opinii biegłych co do zasadności naszych zarzutów.

Program Wsparcia Poszkodowanych zapewni Państwu należytą ochronę prawną.

Proszę pamiętać, że nasza wiedza i doświadczenie pozwoli wybrać właściwą drogę dochodzenia odszkodowania oraz uzyskać maksymalne odszkodowanie ze wszelkich możliwych źródeł, za wszelkie możliwe roszczenia. Zawsze jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Pomożemy w zebraniu materiału dowodowego, w ocenie czy wystąpił błąd medyczny lub inne zaniedbanie oraz w ustaleniu jego skutków dla zdrowia. Udostępnimy w niezbędnym zakresie pomoc prawną oraz psychologiczną w trakcie całego postępowania.

Uzyskaj Super Odszkodowanie już dziś!


  Masz pytania? Napisz do nas

   Kliknij aby uzyskać dopłatę