Śmierć osoby bliskiej

Śmierć osoby bliskiej

Śmierć najbliższej osoby jest jednym z najtragiczniejszych momentów w naszym  życiu. Gdy umiera dziecko, małżonek, ojciec czy matka pozostali członkowie rodziny przeżywają traumatyczne chwile, które często pozostawiają ślad w psychice na całe życie. Zwłaszcza –gdy taka śmierć następuje w wyniku niespodziewanego wypadku.
Po śmierci ukochanej osoby zostaje zwykle bolesna pustka. Wiadomo, że żadne finansowe zadośćuczynienie nie przywróci do życia osoby zmarłej, ale przynajmniej częściowo pomoże przetrwać trudne chwile, poprzez polepszenie bytu materialnego, znalezienie środków na zajęcia, które odwrócą uwagę od tragicznej śmierci i pozwolą na załatwienie pozostałych problemów.

Rodzinie przysługuje prawo do odszkodowania, zadośćuczynienia i renty z tytułu śmierci osoby bliskiej.

Program Wsparcia Poszkodowanych zapewni profesjonalną pomoc eksperta. W każdym przypadku analizaPaństwa sprawy jest bezpłatna, można skontaktować się z nami telefonicznie lub za posrednictwem strony.

Zbadamy nie tylko  możliwość uzyskania odszkodowania z ubezpieczenia OC, ale także z ubezpieczeń NNW, ubezpieczeń na życie czy też z ubezpieczenia społecznego. Zawsze dokładamy wszelkich starań, aby uzyskać dla rodziny i najbliższych należne zadośćuczynienie, a także rentę, jeśli zmarły zobowiązany był do świadczeń alimentacyjnych lub dostarczał środków utrzymania innym osobom.

Proszę pamiętać, że odszkodowanie i zadośćuczynienie należne jest gdy ginie osoba najbliższa.

Naszym celem jest zabezpieczenie finansowe rodziny ofiary poprzez uzyskanie stosownego odszkodowania i zadośćuczynienie za przeżyte cierpienia.

Naprawdę warto skorzystać z naszej pomocy. Do Państwa dyspozycji stawiamy zespół prawników który może udzielić dodatkowej darmowej pomocy prawnej np. w sprawach spadkowych, uzyskaniu świadczeń z ZUS, czy załatwieniu spraw związanych z rachunkiem bankowym osoby zmarłej, W ramach Programu Wsparcia Poszkodowanych zapewniamy również pomoc psychologa oraz wsparcie adwokata lub radcy prawnego w sprawie karnej przeciwko sprawcy wypadku.

Śmierć człowieka na skutek zawinionego działania innej osoby jest podstawą do uzyskania zadośćuczynienia i odszkodowania dla członków rodziny.

Nasza firma reprezentuje rodziny, które utraciły bliskich na skutek:

 • wypadków komunikacyjnych,
 • wypadków przy pracy,
 • wypadków w rolnictwie,
 • błędów medycznych.

Ważne jest żebyśmy wiedzieli o jaki rodzaj świadczenia chcemy się ubiegać, o odszkodowanie czy zadośćuczynienie?
Odszkodowanie obejmuje swym zakresem naprawienie szkody z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej wynikłej na skutek śmierci osoby bliskiej i obejmuje m.in.:
–   utratę dochodów, jeśli poszkodowany był na utrzymaniu osoby tragicznie zmarłej,

– zwrot kosztów pogrzebu niezależnie czy zostały wcześniej pokryte przez ZUS lub KRUS,

– koszty leczenia, jeżeli śmierć wywołała rozstrój zdrowia fizycznego lub psychicznego bliskiej osoby,

– utratę możliwości polepszenia warunków życia, osiągnięć zawodowych itd.

Zadośćuczynienie ma natomiast za zadanie naprawić krzywdę, czyli szkodę niemajątkową wywołaną przez śmierć bliskiej osoby i zerwanie bezcennych więzi rodzinnych, bądź inne negatywne przeżycia, które są udziałem osoby poszkodowanej.
Kwoty odszkodowania czy zadośćuczynienia mogą być różne. Ich wysokość zależy od rodzaju poniesionych strat majątkowych i niemajątkowych. Najważniejsze jest jednak to, że sądy z reguły przyznają wielokrotnie większe rekompensaty niż firmy ubezpieczeniowe. Trudno jednak je wywalczyć bez fachowego wsparcia i pomocy, w takich właśnie sytuacjach powinniście Państwo skorzystać z usług naszej firmy.

czego można się domagać?

1. Zadośćuczynienie za krzywdę po śmierci bliskiej osoby

Jest to jednorazowe świadczenie pieniężne, którego celem jest złagodzenie cierpień fizycznych oraz psychicznych najbliższych członków rodziny zmarłego.

Zgodnie z orzecznictwem sądów przez pojęcie „najbliższy członek rodziny” należy rozumieć szeroko i nie ograniczać go wyłącznie do więzów krwi. Definiując pojęcie rodziny należy mieć na względzie faktyczny układ stosunków rodzinnych, a nie formalną kolejność pokrewieństwa np. konkubinat.

2. Stosowne odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby

Stosowne odszkodowanie jest to świadczenie, które należy się uprawnionym jeżeli wskutek śmierci poszkodowanego nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej, w szczególności w wymiarze ekonomicznym. Znaczne pogorszenie sytuacji życiowej obejmuje niekorzystne zmiany bezpośrednio w sytuacji materialnej najbliższych członków rodziny zmarłego, jak też zmiany w sferze dóbr niematerialnych, które rzutują na ich sytuację materialną

Krąg osób uprawnionych do uzyskania stosowanego odszkodowania tożsamy jest z pojęciem osoby najbliższej wedle przepisów o zadośćuczynieniu.

Jest to roszczenie samodzielne, co oznacza, iż jeżeli jest kilka osób uprawnionych do odszkodowania (np. małżonek i czwórka dzieci), każda z nich ma własne, indywidualne roszczenie z tego tytułu, a wypłata odszkodowania realizowana jest na rzecz każdego z uprawnionych oddzielnie.

3. Zwrot kosztów leczenia i pogrzebu

Zwrot kosztów związanych z leczeniem i pogrzebem zmarłego poszkodowanego co do zasady należy się temu, kto faktycznie je poniósł.

Odszkodowanie w tym zakresie obejmuje całokształt wydatków związanych z pogrzebem i pochówkiem poszkodowanego, tj. w szczególności:

 • koszty zakupu trumny, zniczy, kwiatów oraz wieńców pogrzebowych,
 • koszty zakupu ubrań dla zmarłego oraz odzieży żałobnej dla rodziny,
 • opłatę za miejsce na cmentarzu,
 • koszty nagrobka,
 • opłaty związane z ceremonią pogrzebową, w tym również ofiarę za posługę kapłańską,
 • koszty stypy lub innej zwyczajowo przyjętej uroczystości.

Zapewne wiecie Państwo, że z tytułu poniesionych kosztów pogrzebu można ubiegać się również o świadczenie

z ZUS znane jako zasiłek pogrzebowy.

Prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa w razie niezgłoszenia wniosku o jego przyznanie w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje, zasiłek pogrzebowy nie podlega uwzględnieniu przy określaniu wysokości odszkodowania z tytułu zwrotu kosztów pogrzebu, oznacza to, że zakłady ubezpieczeń wypłacając odszkodowanie osobom, które faktycznie poniosły koszty pogrzebu, nie mają prawa pomniejszać odszkodowania o kwotę zasiłku pogrzebowego wypłacaną z ZUS.

4. Renta po śmierci osoby bliskiej

Zasadniczym celem renty odszkodowawczej przyznawanej po śmierci osoby bliskiej jest uzupełnienie dochodów osób uprawnionych po śmierci poszkodowanego, wobec których ciążyły na zmarłym określone zobowiązania.

Osoby uprawnione z tego tytułu to:

 • osoby, względem których ustawowo ciążył na zmarłym obowiązek alimentacyjny (na czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego) – renta obligatoryjna;
 • inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, iż wymagają tego zasady współżycia społecznego – renta fakultatywna, należy przyjąć, że chodzi tu o osoby pozostające faktycznie w bliskich stosunkach uczuciowych ze zmarłym, niezależnie od istnienia lub braku więzi rodzinnych (pokrewieństwa, powinowactwa) oraz niezależnie od płci.

Renta co do zasady jest świadczeniem okresowym. Jej wysokość może ulec zmianie, nawet jeśli określona została orzeczeniem sądu lub umową. Prawo do renty alimentacyjnej jest roszczeniem osobistym każdej z osób uprawnionych i powinno być określone dla każdej z tych osób odrębnie.

5. Renta rodzinna

Renta rodzinna przysługuje z ZUS uprawnionym członkom rodziny zmarłego, który w chwili śmierci miał ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniał warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Renta rodzinna przysługuje także uprawnionym członkom rodziny zmarłego, który w chwili śmierci pobierał zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne.

Krąg osób uprawnionych do uzyskania renty rodzinnej to:

 • Dzieci

Zasadniczo do ukończenia 16. roku życia lub 25. roku życia, jeśli się uczą oraz bez względu na wiek, jeśli stały się całkowicie niezdolne do pracy przed 16. rokiem życia lub w czasie nauki w szkole do ukończenia 25. roku życia,

 • Wnuki, rodzeństwo i inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletniości

Jeżeli spełniają takie warunki jak dzieci własne i zostały przyjęte na wychowanie co najmniej na rok przed śmiercią ubezpieczonego (emeryta lub rencisty), chyba że śmierć była następstwem wypadku, a ponadto nie mają prawa do renty po zmarłych rodzicach, a gdy rodzice żyją – jeżeli nie mogą zapewnić im utrzymania albo ubezpieczony (emeryt lub rencista) lub jego małżonek był ich opiekunem ustanowionym przez sąd.

 • Wdowa /wdowiec

Zasadniczo prawo do renty rodzinnej przysługuje pozostałemu przy życiu małżonkowi, jeśli w chwili śmierci drugiego małżonka ukończył 50 lat lub był niezdolny do pracy albo wychowywał co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym małżonku, które nie ukończyły 16. roku życia, a jeżeli uczą się – 18. roku życia lub są całkowicie niezdolne do pracy.

 • Rodzice

Mają prawo do renty rodzinnej, jeżeli ubezpieczony (emeryt lub rencista) bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się do ich utrzymania, a ponadto spełniają warunki takie jak dla wdowy/wdowca (dotyczące wieku, niezdolności do pracy lub wychowywania małoletnich osób).

Wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje jedna łączna renta rodzinna, która w razie konieczności dzielona jest pomiędzy uprawnionych.

6. Jednorazowe odszkodowanie z tytułu śmierci poszkodowanego przy pracy

Jednorazowe odszkodowanie przysługuje z ZUS jeżeli poszkodowany objęty ubezpieczeniem wypadkowym (co do zasady osoby podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu), poniósł śmierć wskutek wypadku przy pracy.

przysługuje ono:

 • małżonkowi (pod warunkiem, że nie było orzeczonej separacji),
 • dzieciom własnym, dzieciom drugiego małżonka, dzieciom przysposobionym oraz przyjętym na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnukom, rodzeństwu i innym dzieciom (także w ramach rodziny zastępczej),
 • rodzicom, osobom przysposabiającym, macosze i ojczymowi, jeżeli w dniu śmierci ubezpieczonego lub rencisty prowadzili z nim wspólne gospodarstwo domowe lub zmarły przyczyniał się do ich utrzymania albo jeżeli ustalone zostało wyrokiem lub ugodą sądową prawo do alimentów z jego strony.

 

Jeżeli więc straciłeś rodziców lub inną bliską osobę koniecznie powinieneś domagać się odszkodowania na drodze sądowej, ponieważ niestety powszechną praktyką firm ubezpieczeniowych jest zaniżanie odszkodowań. Każdy przyzna, że to nieludzkie postępowanie. Co gorsze, wiele osób przystaje na takie warunki, tracąc przez to szansę na o wiele większe pieniądze (nierzadko kilkaset tysięcy złotych). Polskie Sądy regularnie orzekają wielokrotnie wyższe (od ubezpieczycieli) zadośćuczynienia, renty czy odszkodowania. Aby jednak skutecznie dochodzić swoich roszczeń, konieczne jest nawiązanie współpracy z doświadczoną i rzetelną firmą, która pomoże Państwu przebrnąć przez cały proces odszkodowawczy.

Proszę pamiętać, że Nasza pomoc zwiększa wydatnie Państwa szansę na większą rekompensatę, która w sposób odpowiedni skompensuje poniesioną krzywdę czy stratę.

Uzyskaj Super Odszkodowanie już dziś!


  Masz pytania? Napisz do nas

   Kliknij aby uzyskać dopłatę